سلام16.gif
من و رود الان خونه لوسيوس هستيم خاک تو گور اين نارسيسا کنن چوب جديدشو داره به رخ من ميکشه اين رود نامرد هم واسه من چوب نميخره17.gif
متاسفانه اکانت جادوييمان تمام شده به همين خاطر مدتی در خدمتتون نبوديم
تابعد23.gif

/ 1 نظر / 10 بازدید
کورش

برای نوشتن از عشق واژه های تازه ميخوام....