خاطرات شخصی دو مرگخوار
     
 

 

 

 
چهارشنبه ٢٢ تیر ،۱۳۸٤

افق تاريك

روزي ما دوباره قدرتمان را پيدا خواهيم كرد

و مرگ دست آواداكداورا را خواهد گرفت

روزي كه كمتري نفرين

كراسياتوس كارس است

و هر مرگخوار

براي هر موجود زندهاي

دشمني است

روزي كه درهاي خانه اشان را با افسون مي بندند

افسانه اي است

و مرگ براي زنگي بس است

روزي كه معناي هر سخن نفرت است

تا تو به خاطر آخرين ورد دنبال سخن نگردي

روزي كه آهنگ هر حرف

مرگ است

روزي كه تو بيايي ـاي ارباب ـبراي هميشه بيايي

و دشمني با زشتي يكسان شود

روزي كه ما دوباره به اربابمان خدمت كنيم

ومن آن روز را انتظار مي كشم

حتي روزي

كه ديگر نباشم

 
  لینک دائم

بلاتريکس وشوهرش

وبلاگ فارسی
اخبار ایران

feed